Bemiddelingsvoorwaarden HousingXL

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die HOUSINGXL een opdracht heeft verstrekt tot het bemiddelen bij het zoeken naar woonruimte of bedrijfsruimte.

 

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

 

2.1 De bemiddelingsovereenkomst (zoekopdracht) komt tot stand door de inschrijving (naar waarheid) en acceptatie van deze voorwaarden op internet op www.housingxl.nl onder het tabblad inschrijven.

 

2.2 Alvorens een overeenkomst tot stand komt, is opdrachtgever verplicht geldige identiteitspapieren en inkomensgegevens aan HOUSINGXL te overleggen.

 

2.3 Alle door HOUSINGXL gedane aanbiedingen van woonruimte c.q. bedrijfsruimte, zowel schriftelijke als mondelinge, zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

 

2.4 Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een woonvergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van opdrachtgever zelf.

 

Artikel 3: Inschrijving

 

3.1 Opdrachtgever (kandidaat huurder) kan zich geheel kosteloos inschrijven bij HOUSINGXL

 

3.2 De inschrijving is 1 jaar geldig.

 

3.3 Alle kosten die door HOUSINGXL worden gemaakt met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van HOUSINGXL.

 

Artikel 4: Werkzaamheden

 

4.1 De aanvang van de werkzaamheden door HOUSINGXL geschiedt na de inschrijving op onze website: www.housingxl.nl

 

4.2 De werkzaamheden die door HOUSINGXL zullen worden verricht, houden het bezichtigen en het adviseren op het gebied van huur en verhuur in.

 

Artikel 5: Betaling

 

5.1 Indien uit de bemiddeling door HOUSINGXL voor de opdrachtgever een huurovereenkomst voortvloeit, is opdrachtgever aan HOUSINGXL op het moment van acceptatie van de woonruimte bemiddelingskosten verschuldigd, welke voor de huuringangsdatum (sleuteloverdracht) door opdrachtgever dient te zijn voldaan.

 

5.1.1. BEMIDDELINGSKOSTEN = bemiddelingscourtage voor woonruimte: 1 maand huur zijnde het bruto maandelijks te betalen bedrag aan de verhuurder excl. 21% BTW.

 

5.2 Indien uit de bemiddeling door HOUSINGXL voor opdrachtgever een koopovereenkomst voortvloeit, is opdrachtgever een courtage verschuldigd, waarbij de tarieven van de algemene voorwaarden van de NVM worden gehanteerd.

 

5.3 De in lid 5.1.1. van dit artikel genoemde bedragen zijn eenmalig aan HOUSINGXL verschuldigd en dienen bij ondertekening van de huurovereenkomst c.q. koopovereenkomst, op uiterlijk de huuringangsdatum (sleuteloverdracht) van de woonruimte, aan HOUSINGXL te zijn voldaan. Na acceptatie van de woonruimte, dient opdrachtgever een aanbetaling te voldoen.

 

5.4 Eventuele gerechtelijke kosten of buitenrechtelijke kosten zullen bij uitblijven van betaling voor rekening van debiteur komen.

 

5.5 Indien u en/of uw relaties op een adres gaan wonen, dat u van HOUSINGXL verkregen heeft, bent u bemiddelingscourtage aan HOUSINGXL verschuldigd.

 

5.6 U kunt de woonruimte pas betrekken als u aan HOUSINGXL bemiddelingscourtage heeft betaald alsmede de huur en borgsom heeft voldaan.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 

6.1 HOUSINGXL is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder, na ondertekening van het contract, zijn verplichtingen als verhuurder nakomt. Opdrachtgever dient zich steeds rechtstreeks tot verhuurder te wenden.

 

Deze voorwaarden zijn neergelegd bij de KVK.