Inschrijfvoorwaarden HousingXL, HXL Nederland B.V. voor huurders.

 1. Deze inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van HXL Nederland B.V., www.housingxl.nl, hierna te noemen: 'HousingXL'.
 2. Onder kandidaat-huurder wordt verstaan eenieder die zich inschrijft op de website van HousingXL, of reageert op woonruimte waarvoor HousingXL bemiddelt namens een eigenaar/verhuurder.
 3. Onder woonruimte wordt verstaan elke woonruimte die HousingXL in haar bestand heeft opgenomen om te verhuren dan wel via of namens collega-makelaars aanbiedt voor verhuur.
 4. De aangeboden woonruimte wordt namens de verhuurder door HousingXL aangeboden.
 5. Door inschrijving geeft kandidaat-huurder geen opdracht tot bemiddeling aan HousingXL. HousingXL bemiddelt uitsluitend namens de verhuurders van woonruimte. Het ingeschreven staan als woningzoekende bij HousingXL vormt geen garantie voor of een recht op het vinden van een (geschikte) woonruimte.
 6. De kandidaat-huurder ontvangt na voltooiing van de inschrijving digitaal per mail een overzicht van het woonaanbod wat binnen zijn of haar opgegeven zoekprofiel past.
 7. Inschrijfformulieren die niet volledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen.  Inschrijvingen kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen worden geweigerd of verwijderd.
 8. De inschrijving wordt 12 maanden na de inschrijvingsdatum als vervallen beschouwd. Kandidaat-huurder kan zich dan opnieuw inschrijven.
 9. Een bezichtiging van een woonruimte door de kandidaat-huurder is altijd vrijblijvend en kosteloos.
 10. Door ondertekening, dan wel digitale verzending van deze inschrijving, machtigt de kandidaat-huurder HousingXL tevens om een risico en credit check uit te laten voeren die betrekking heeft op het betalingsgedrag van de kandidaat-huurder in het verleden. Aan deze risicoanalyse zijn geen kosten voor de kandidaat-huurder verbonden. Kandidaat-huurder is ermee bekend dat de resultaten van de risico analyse voor verhuurder aanleiding kunnen geven om niet tot toewijzing van de woning over te gaan, dan wel hier nadere voorwaarden aan te stellen.
 11. Het bruto maandinkomen van de kandidaat-huurder dient aan de inkomenseis te voldoen. HousingXL heeft te allen tijde de mogelijkheid om kandidaat-huurder om actuele inkomen gegevens te vragen.
 12. Voor zelfstandigen gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden per individueel geval bekeken. Zelfstandige ondernemers dienen minimaal een recent uittreksel uit het handelsregister bij de kamer van koophandel en een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te overleggen van de afgelopen 2 jaar. Bij het sluiten van een huurcontract is een kandidaat-huurder die in loondienst werkzaam is minimaal 1 maand huur als waarborgsom verschuldigd. Voor zelfstandig ondernemers bedraagt de waarborgsom minimaal 1 maand. De gevraagde waarborgsom kan afwijken naar aanleiding van de aangeleverde documenten.
 13. Indien na bezichtiging een kandidaat-huurder te kennen geeft in aanmerking te willen komen voor het huren van de woonruimte wordt een intentieverklaring tot huur getekend.
 14. Met de ondertekening van de intentieverklaring verplicht de kandidaat-huurder zich tot het huren van de woonruimte, tenzij de verhuurder besluit om de kandidaat-huurder geen huurovereenkomst aan te bieden, ongeacht de reden. HousingXL aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de keuze van de eigenaar/verhuurder.
 15. Voor oplevering van de huurwoning dient kandidaat-huurder de eerste huurnota te hebben voldaan. Daarnaast dient het huurcontract te worden ondertekend.
 16. Kandidaat huurder verklaart ermee bekend te zijn en gaat hiermee ook uitdrukkelijk akkoord, dat wanneer kandidaat-huurder HousingXL vraagt om diensten voor haar belang uit te voeren. HousingXL kandidaat-huurder daarvoor kosten in rekening zal brengen.
 17. Ingeschreven kandidaat-huurders worden als eerste benaderd bij huuropzeggingen.
 18. Indien kandidaat-huurder in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van de kandidaat-huurder zelf. Voor het huisvestingsbeleid dient kandidaat-huurder zelf informatie op te vragen bij de betreffende gemeente.
 19. De door de kandidaat-huurder verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregister en zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. HousingXL zorgt ervoor dat de verzameling van de persoonsgegevens van kandidaat-huurder voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Persoonsgegevens worden enkel verstrekt aan verhuurders die een woonruimte ter beschikking hebben gesteld en/of aan HousingXL een opdracht tot bemiddeling hebben verstrekt of HousingXL daar bij wet toe verplicht is of nadat er expliciet toestemming is gegeven voor het eenmalig verstrekken van persoonsgegevens. HousingXL verzamelt en verwerkt gegevens van kandidaat-huurder ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor kandidaat-huurder interessant kunnen zijn. De door kandidaat-huurder verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met kandidaat-huurder op te nemen, bijvoorbeeld om te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om kandidaat-huurder diensten aan te bieden.
 20. Alle door HousingXL en haar medewerkers gedane mededelingen, toezeggingen en aangeboden overeenkomsten worden te allen tijde geacht te zijn gedaan onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder en/of eigenaar van de woonruimte. HousingXL kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door HousingXL verstrekte informatie.
 21. HousingXL is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien verhuurder, na het tot stand komen van een huurovereenkomst, zijn verplichtingen niet nakomt. Kandidaat-huurder vrijwaart HousingXL voor alle aanspraken wegens schade van de eigenaar/verhuurder en/of derden in welke vorm dan ook.
 22. HousingXL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een te hoge aanvangshuurprijs alsmede van onjuistheden, onvolledigheden, nietigheden of vernietigbaarheden in de huurovereenkomst welke het gevolg zijn van foutieve informatie welke door de verhuurder aan HousingXL is verstrekt. Er gelden wettelijke regels voor het vaststellen van huurprijzen voor een woonruimte, de huurcommissie is in deze de toetsende instantie.
 23. Op alle geschillen tussen kandidaat huurder/huurder en HousingXL is Nederlands recht van toepassing.

 

(versie juli 2016, algemene voorwaarden huurder)