Bemiddelingsovereenkomst – verhuurder - concept

HousingXL Eindhoven (kantoor franchisenemer), gevestigd te [straat, huisnummer, toevoeging] te [postcode] en [plaats], rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw ..................... [naam], ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ..........., hierna te noemen: "Makelaar";

 

en

 

naam en gegevens verhuurder
(geslacht de heer , mevrouw) (voorletters) (tussenvoegsels) (achternaam)
(straat + huisnummer)
(postcode) (plaats)
(E-mail adres verhuurder)

 

hierna te noemen: "Opdrachtgever";

 

In aanmerking nemende dat:

 • Opdrachtgever eigenaar is van de woonruimte gelegen aan:
  [straat, huisnummer, toevoeging]
  [postcode] [plaats],
  hierna te noemen de "woonruimte";
 • Opdrachtgever de woonruimte voortdurend wenst te verhuren aan een huurder;
 • Makelaar een bemiddelingsbureau is dat huurovereenkomsten tot stand brengt tussen huurders en verhuurders namens verhuurders van woonruimte;
 • Opdrachtgever aan Makelaar opdracht wenst te geven tot het zoeken naar een huurder voor de woonruimte en, indien een huurder wordt gevonden, een huurovereenkomst tussen Opdrachtgever en de huurder tot stand te brengen;
 • Opdrachtgever aan Makelaar opdracht wenst te geven om voor de woonruimte financieel beheer uit te (laten) voeren, indien Opdrachtgever na bemiddeling door makelaar een huurovereenkomst sluit voor de woonruimte;
 • Opdrachtgever aan Makelaar opdracht wenst te geven om voor de woonruimte technisch beheer uit te (laten) voeren, indien Opdrachtgever na bemiddeling door makelaar een huurovereenkomst sluit voor de woonruimte;
 • Makelaar en Opdrachtgever de voorwaarden en bepalingen van de opdracht als volgt wensen vast te leggen.

 

Zijn overeengekomen als volgt:

 

Artikel 1 - Definities

 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder bemiddeling: de inspanningsverplichting van Makelaar gericht op het door Makelaar in contact brengen van Opdrachtgever met potentiële huurder(s) voor de woonruimte, opdat Opdrachtgever met een huurder een huurovereenkomst sluit.

 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder financieel beheer: de inspanningsverplichting van Makelaar om het financieel beheer te voeren en/of te laten voeren door een derde of een derde namens Makelaar, ingaande op het moment van verhuur van de woonruimte. Het financieel beheer zal bestaan uit de werkzaamheden opgesomd in artikel 2 bij pakket 2 en nader vast te leggen in een afzonderlijke beheersovereenkomst.

 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder technisch beheer: de inspanningsverplichting van Makelaar om het technisch beheer te voeren en/of te laten voeren door een derde of een derde namens Makelaar, ingaande op het moment van verhuur van de woonruimte. Het technisch beheer zal bestaan uit de werkzaamheden opgesomd in artikel 2 bij pakket 3 en nader vast te leggen in een afzonderlijke beheersovereenkomst.

 

Artikel 2 - Werkzaamheden van de Makelaar en duur overeenkomst

 

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Makelaar verbindt zich jegens Opdrachtgever om voor de woonruimte gedurende de looptijd van de overeenkomst als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een huurovereenkomst tussen Opdrachtgever als verhuurder en/of eigenaar enerzijds en een huurder anderzijds.

Onder de werkzaamheden wordt niet verstaan het regelmatig controleren en inspecteren van de woonruimte gedurende een verhuurperiode. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van de woonruimte, mede in het licht van artikel 11a van de Opiumwet.

Indien de woonruimte, opnieuw verhuurd dient te worden aan een nieuwe huurder, zal Makelaar, nadat Opdrachtgever hiervan melding heeft gedaan, opnieuw bemiddelen bij het vinden van een nieuwe huurder. De Makelaar moet bij zijn werkzaamheden de zorgen van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Voor het overige is de wijze van uitvoering van de opdracht geheel overgelaten aan Makelaar. De werkzaamheden kunnen, al naar gelang de keuze voor één of meerdere pakketten, van de Makelaar bestaan uit:

 

Pakket 1: Basis pakket, VERHUUR

Pakket 2: Plus pakket, VERHUUR EN FINANCIEEL BEHEER

Pakket 3: Compleet pakket, VERHUUR, FINANCIEEL BEHEER EN TECHNISCH BEHEER

(Custom: heeft u meerdere objecten en/of verhuurt u korter dan 12 maanden)

 

VERHUUR

De werkzaamheden bestaan bij dit pakket uit:

 • Professionele opname van de woonruimte en indien gewenst, het plaatsen van een te huur V-bord;
 • Globaal inmeten van de woonruimte;
 • Algemene commerciële advisering over de verhuur van woningen en de marktomstandigheden;
 • Het opmaken van een advertentie voor de woonruimte in het Nederlands en Engels;
 • Het presenteren van de woonruimte op de website www.HOUSINGXL.nl;
 • Het presenteren van de woonruimte op meer dan 30 nationale en internationale verhuur websites;
 • Het aanbieden van de woonruimte aan o.a.: expats, multinationals en relocationbureau`s en andere woningzoekenden;
 • Het gebruik maken van het landelijk netwerk van makelaars & relocationbureau`s.
 • De voortgang van de verhuurwerkzaamheden;
 • Het opvragen van de inkomensgegevens van kandidaat huurders:
  voor particulieren;
  • geldig legitimatiebewijs,
  • 2 recente salarisstroken en/of een arbeidscontract.
  voor zelfstandig ondernemers;
  • recente IB-aangifte,
  • recent uittreksel KVK met geldig legitimatie bewijs van de handtekeningbevoegden van de betreffende onderneming.
 • Het namens Opdrachtgever onderhandelen met de aspirant-huurder;
 • Het opmaken en vastleggen van een standaard huurovereenkomst op basis van de door Opdrachtgever aan Makelaar verstrekte gegevens;
 • Het inspannen om tot inning van de 1ste maand huur en borgsom te komen;
 • Het uitvoeren van de begininspectie en de sleuteloverdracht;
 • Optioneel: een Social check van potentiële huurder(s) (prijs: 15,- euro excl. BTW, Opdrachtgever dient Makelaar afzonderlijk per email een opdracht te verstrekken).

 

FINANCIEEL BEHEER

 

De werkzaamheden bestaan bij dit pakket uit:

 • Onderzoeken inkomenspositie van de kandidaat huurder (screening);
 • Het aanleggen en het bijhouden van een administratie in verband met de verhuur van de woonruimte;
 • Maandelijks factureren en incasseren van de huurpenningen;
 • Huurafrekeningen overleggen aan verhuurder;
 • Uitvoeren van de berekening en melding aan de huurder van de jaarlijkse huurprijs indexeringen;
 • Het beheren van de borgsom;
 • Zoveel mogelijk tijdig maatregelen nemen ter voorkoming van incassozaken door het versturen van maximaal twee aanmaningen;
 • Opmaken eindinspectierapport en verrekenen van de borgsom.

 

TECHNISCH BEHEER

 

De werkzaamheden bestaan bij dit pakket uit:

 • Het behandelen van meldingen van huurders van technische onvolkomenheden. Indien hieraan kosten zijn verbonden, zal de afhandeling voor rekening van Opdrachtgever plaatsvinden doch pas eerst na goedkeuring van Opdrachtgever;
 • Het binnen 24 uur aan de eigenaar melden van bijzondere calamiteiten in de woonruimte;
 • Het namens en voor rekening van Opdrachtgever verstrekken van onderhoud- c.q. reparatieopdrachten;
 • Het namens en voor rekening van Opdrachtgever laten uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden;
 • Archiveren van relevante stukken m.b.t. tot alle genoemde werkzaamheden;
 • Het inspecteren van de woonruimte bij verhuurmutaties.

 

Artikel 3 - Betaling courtage; no cure no pay

 

Tarief Pakket 1: Basis pakket, VERHUUR:

 1. Indien uit de bemiddeling door Makelaar voor de Opdrachtgever een huurovereenkomst voor de woonruimte voortvloeit, is Opdrachtgever aan Makelaar courtage verschuldigd.
 2. De courtage is gelijk aan [overeengekomen percentage]% van de bruto maandhuur te vermeerderen met 21% BTW.

Tarief Pakket 2: Plus pakket, VERHUUR EN FINANCIEEL BEHEER:

 1. Indien uit de bemiddeling door Makelaar voor de Opdrachtgever een huurovereenkomst voor de woonruimte voortvloeit, is Opdrachtgever aan Makelaar courtage verschuldigd, alsmede is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd voor het financieel beheer.
 2. De courtage is gelijk aan [overeengekomen percentage]% van de bruto maandhuur te vermeerderen met 21% BTW. De vergoeding voor het financieel bedraagt maandelijks [overeengekomen percentage]% van de bruto maandhuur gedurende de huurperiode van huurder.

Tarief pakket 3: Compleet pakket, VERHUUR, FINANCIEEL BEHEER EN TECHNISCH BEHEER

 1. Indien uit de bemiddeling door Makelaar voor de Opdrachtgever een huurovereenkomst voor de woonruimte voortvloeit, is Opdrachtgever aan Makelaar courtage verschuldigd, alsmede is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd voor het financieel beheer en voor het technisch beheer.
 2. De courtage is gelijk aan [overeengekomen percentage]% van de bruto maandhuur te vermeerderen met 21% BTW.
  De vergoeding voor het financieel bedraagt maandelijks [overeengekomen percentage]% van de bruto maandhuur gedurende de huurperiode van huurder.
  De vergoeding voor het financieel beheer en technisch beheer bedraagt maandelijks [overeengekomen percentage]% van de bruto maandhuur gedurende de huurperiode van huurder.
 3. De betalingstermijn voor de onder 2 bedoelde vergoeding is voor Opdrachtgever 7 dagen na verzenddatum van de factuur door de Makelaar.
 4. Opdrachtgever is conform het bepaalde in artikel 3 lid 6 van de Algemene voorwaarden Verhuurder een bedrag gelijk aan de courtage verschuldigd indien hij zich terugtrekt, nadat hij heeft ingestemd met de verhuur van de woonruimte aan een door Makelaar voorgedragen huurder.

 

Artikel 4 - Bepalingen en gegevens over de te verhuren woning

 1. Opdrachtgever wenst een maandelijkse bruto huurprijs te ontvangen van €[bedrag].
 2. Opdrachtgever wenst van de huurder een waarborgsom te ontvangen van €[bedrag]
 3. Het object is beschikbaar per [datum]
 4. De woning wordt opgeleverd in de volgende staat: [kaal,gestoffeerd,gemeubileerd] e.e.a. aan Makelaar en Opdrachtgever bekend.
 5. Makelaar zal na ondertekening van het acceptatieformulier namens Opdrachtgever een schriftelijke huurovereenkomst opmaken. Opdrachtgever geeft aan Makelaar opdracht bij de huurder te innen de bedragen voor de eerste maand brutohuur en de waarborgsom.
 6. Opdrachtgever zal indien Makelaar een kandidaat huurder aan draagt niet met derden in onderhandeling treden.
 7. Opdrachtgever dient Makelaar tijdig te informeren omtrent de beschikbaarheid van de woonruimte en daarom bij verhuur via derden de woonruimte tijdig bij Makelaar af te melden.


 

Artikel 5 - Algemene voorwaarden Verhuurder

 

Op deze overeenkomst zijn van toepassing en zijn onlosmakelijk verbonden de Algemene voorwaarden Verhuurder van Makelaar versie januari 2015. Een exemplaar van de Algemene voorwaarden Verhuurder is voorafgaand aan het tot stand komen van deze overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekt, althans aan Opdrachtgever is de mogelijkheid geboden van de inhoud kennis te nemen en deze digitaal op te slaan. De Algemene voorwaarden Verhuurder maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst met Opdrachtgever.

 

 

Artikel 6 - Publicatie op website Pararius

 1. Opdrachtgever is ermee bekend dat, indien hij wenst, de woonruimte: [Straat, huisnummer, toevoeging, postcode, plaats] wordt gepubliceerd op de website www.Pararius.nl. Opdrachtgever dient aan HousingXL Nederland expliciet opdracht voor publicatie op Pararius te geven. Opdrachtgever wijst daartoe HousingXL Nederland aan om te publiceren op de website van Pararius. Mocht er reeds eerder aan een andere partij/makelaar opdracht zijn gegeven om de betreffende woning te publiceren op de website van Pararius, dan vervalt die betreffende opdracht direct na het geven van de opdracht aan HousingXL Nederland. Opdrachtgever gaat de verplichting aan andere partijen te informeren over de verstrekte opdracht voor publicatie aan HousingXL Nederland (HXL Nederland BV)
 2. Opdrachtgever wenst de woonruimte te publiceren via HXL Nederland BV op de website van Pararius,
  ja/nee

 

Aldus overeengekomen en opgemaakt en digitaal ondertekend op [datum].

 

Makelaar

 

Opdrachtgever